W razie wystąpienia problemów z obsługą serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższą tekstem. W innym przypadku prosimy o kontakt na adres email [email protected]

1. Informacje ogólne.

Niniejsza strona internetowa służy do zgłaszania szkół w konkursie Szkoła Niepodległej organizowanym w ramach programu „Niepodległa 1918-2018” przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. W tym celu został uruchomiony system do przyjmowania zgłoszeń oraz przesyłania materiałów opisujących realizowane zadania.

2. Rejestracja szkoły

Aby zgłosić szkołę do konkursu należy kliknąć w link „Zarejestruj szkołę” znajdujący się w górnym menu strony.

Wszystkie pola formularza muszą być wypełnione. Pole „Patron szkoły” jest nieobowiązkowe.

Ostatnia sekcja – „Konto” to dane umożliwiające logowanie do systemu. Adres email pełni rolę nazwy użytkownika używanego przy logowaniu i może być identyczny jak opiekuna projektu.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”. W razie stwierdzenia niepełnych danych lub o niewłaściwym formacie system informuje komunikatami widocznymi przy błędnie wypełnionych polach formularza.

Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo, pojawi się strona główna. Jednocześnie na email podany w sekcji „Konto” wysyłany jest link potwierdzający rejestrację następującej treści:

Dokonanie zgłoszenia nie oznacza automatycznie możliwości zalogowania się. Należy oczekiwać na akceptację zgłoszenia przez administratora systemu. Akceptacje wykonywane są możliwie często, z reguły nie dłużej niż raz na 24 godziny.

Po dokonaniu akceptacji zgłoszenia wysyłany jest email następującej treści:

3. Logowanie

W celu zalogowania się należy kliknąć link „Zaloguj się” widoczny w górnym menu strony.

W formularz logowania należy wpisać email oraz hasło wpisane podczas dokonywania zgłoszenia w sekcji „Konto”. W przypadku konieczności przypomnienia hasła należy skorzystać z linku „Zapomniałeś hasła?” widocznego z prawej strony przycisku „Zaloguj”.

Jeśli system ma nie wylogować samoczynnie po kilkunastu minutach bezczynności, należy zaznaczyć opcję „Zapamiętaj mnie”.

4. Wybór zadań do realizacji.

Każda szkoła musi wybrać odpowiednie zadania do realizacji. W tym celu należy kliknąć link „Twoje zadania” widoczny w górnym menu strony.

Strona z zadaniami do wykonania zawiera pasek statusu zadań, z widocznymi tarczami ilustrującymi poszczególne szlaki tematyczne. W razie realizacji i zatwierdzenia przez organizatora zadań z któregoś ze szlaków, odpowiednia tarcza zmieni kolor z szarego na czerwony. Po wypełnieniu zadań należących do wszystkich szlaków i ich zatwierdzeniu przez organizatora szkoła otrzyma miano „Szkoły niepodległej”. Szkoły, których zadania zostaną ocenione najwyżej przez Radę Programową Programu Niepodległą 1918-2018 zostaną zaproszone na uroczysta galę wręczenia mian.

Każdy szlak obrazuje poziomy czerwony pasek zawierający nazwę szlaku oraz przycisk „dodaj / zmień zadania”. W każdym ze szlaków należy wybrać odpowiednią ilość zadań, a mianowicie:

- w Szlaku Trzech Świąt Rzeczypospolitej – 2 zadania,
- w Szlaku Współtwórców Niepodległości – 2 zadania,
- w Szlaku Żołnierzy Niepodległości – 1 zadanie,
- w Szlaku Dróg do Niepodległości – 1 zadanie,
- w Szlaku Pierwszych Dni Wolności – 1 zadanie.
Łącznie trzeba wybrać 7 zadań.

Wybór zadań odbywa się po kliknięciu w przycisk „dodaj / zmień zadania”. Każde z wybranych zadań uzyskuje status „W trakcie”.

5. Dokumentowanie realizacji wybranych zadań.

Realizację zadań należy dokumentować w postaci opisów, zdjęć, filmów lub stworzonej w tym celu strony internetowej.

W przypadku pojawienia się osób w publikacjach należy uzyskać zgodę na wykorzystaniu wizerunku i postępować zgodnie z zasadami umieszczonymi w Regulaminie. Druk zgody na wykorzystanie wizerunku znajduje się na końcu Pomocy jako załącznik.

Aby przesłać materiały z realizacji zadań, na ekranie z listą wybranych zadań należy klikać w nazwę wybranego zadania, np. aby udokumentować realizację zdania „Droga do wolności mojej miejscowości – przygotowanie wystawy”, należy kliknąć w zaznaczony poniżej na zielono napis:

Na podstronie, która się pojawi, widoczny jest szczegółowy opis zadania, a na jej dole formularz umożliwiający dodanie tekstu o maksymalnej długości 3000 znaków (ze spacjami).

Pod polem tekstowym znajdują się przyciski umożliwiające dodanie plików o maksymalnej wielkości 64 MB lub linków do materiałów (np. umieszczonych na szkolnej stronie).

Uwaga! W przypadku chęci dodania filmów najlepszym sposobem jest umieszczenie ich na jednym z darmowych serwisów do umieszczania filmów (np. YouTube) i wklejenie linku do tego filmu. Jeśli film nie ma być publicznie dostępny należy zaznaczyć w tym serwisie filmowym odpowiednie opcje. Najlepiej wybrać opcję „film widoczny wyłącznie dla posiadacza linku”.

Po dodaniu plików i linków tworzy się lista, którą można modyfikować. Aby usunąć wybrany element, należy kliknąć przycisk „Usuń” widoczny w odpowiednim wierszu listy.

Uwaga! Po zakończeniu edycji dokumentacji zadania należy kliknąć przycisk „Zapisz zadanie”. W przeciwnym wypadku przesłana treść opisu nie zostanie zapisana.

6. Zgłoszenie do oceny.

Zadanie, którego dokumentacja jest kompletna, musi zostać zgłoszone do oceny. Służy do tego przycisk „Zgłoś do oceny”.

Po jego kliknięciu pojawi się komunikat ostrzegający, iż jest to czynność nieodwracalna. Edycja opisu zadania po zgłoszeniu do oceny nie będzie możliwa.

Zadanie zgłoszone do oceny uzyskuje status „Zgłoszone do oceny”, co jest widoczne na liście zadań jak na poniższej ilustracji:

Po zgłoszeniu zadań do oceny należy czekać na ocenę ze strony organizatora.

7. Ocena zadań przez organizatora.

Każde z zadań, które zostanie ocenione może uzyskać dwa możliwe statusy: „Zatwierdzone” lub „Opublikowane”.

Status „Zatwierdzone” oznacza, iż organizator zatwierdził wykonane zadanie, ale nie zdecydował o jego upublicznieniu w zakładce „Zadania innych szkół”.

Status „Opublikowane” oznacza, iż organizator zatwierdził wykonane zadanie oraz zdecydował o jego upublicznieniu w zakładce „Zadania innych szkół”.

Uwaga! W przypadku omyłkowego zgłoszenia danego zadania do oceny, przed zakończeniem kompletowania dokumentacji opisującej realizację, możliwe jest w wyjątkowych przypadkach przywrócenie statusu „W trakcie”. W tym celu należy kontaktować się z organizatorem drogą emailową na adres: [email protected], podając dane szkoły i nazwę zadania, którego status ma być zmieniony.

8. Zadania innych szkół.

Aby zobaczyć zadania innych szkół, które zostały opublikowane decyzją organizatorów, należy wybrać link „Zadania innych szkół” w górnym menu.

9. Dokumenty do pobrania.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia

Formularz zgłoszeniowy